Tag Archives: Yuxuan Sun

Task Replication for Vehicular Edge Computing: A Combinatorial Multi-Armed Bandit based Approach

Yuxuan Sun, Jinhui Song, Sheng Zhou, Xueying Guo, and Zhisheng Niu, Task Replication for Vehicular Edge Computing: A Combinatorial Multi-Armed Bandit based Approach, IEEE GLOBECOM 2018, Abu Dhabi, Dec. 9-13,2018

Posted in Publications | Tagged , | Comments Off on Task Replication for Vehicular Edge Computing: A Combinatorial Multi-Armed Bandit based Approach

Learning-Based Task Offloading for Vehicular Cloud Computing Systems

Yuxuan Sun, Xueying Guo, Sheng Zhou, Zhiyuan Jiang, Xin Liu, and Zhisheng Niu, Learning-Based Task Offloading for Vehicular Cloud Computing Systems, IEEE ICC 2018, Kansas City, May 20-24, 2018

Posted in Publications | Tagged , | Comments Off on Learning-Based Task Offloading for Vehicular Cloud Computing Systems

EMM: Energy-Aware Mobility Management for Mobile Edge Computing in Ultra Dense Networks

Yuxuan Sun, Sheng Zhou, and Jie Xu, EMM: Energy-Aware Mobility Management for Mobile Edge Computing in Ultra Dense Networks, IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 35, no. 11, pp. 2637-2646, Nov. 2017

Posted in Publications | Tagged , | Comments Off on EMM: Energy-Aware Mobility Management for Mobile Edge Computing in Ultra Dense Networks

E2M2: Energy Efficient Mobility Management in Dense Small Cells with Mobile Edge Computing

Jie Xu, Yuxuan Sun, Lixing Chen, and Sheng Zhou, E2M2: Energy Efficient Mobility Management in Dense Small Cells with Mobile Edge Computing, IEEE ICC 2017, Paris, May 21-25, 2017

Posted in Publications | Tagged , | Comments Off on E2M2: Energy Efficient Mobility Management in Dense Small Cells with Mobile Edge Computing