Jian Wu, Yanan Bao, Guowang Miao, Zhisheng Niu, Base Station Sleeping and Power Control for Bursty Traffic in Cellular Networks, ICC 2014 Workshop E2Nets

Jie Gong, Shan Zhang, Xiaolei Wang, Sheng Zhou, Zhisheng Niu, Supporting Quality of Service in Energy Harvesting Wireless Links: The Effective Capacity Analysis, ICC 2014 Workshop E2Nets

Yanan Bao, Xiaolei Wang, Xin Liu, Sheng Zhou, Zhisheng Niu, Solar Radiation Prediction and Energy Allocation for Energy Harvesting Base Stations, ICC 2014

Jian Wu, Sheng Zhou, Zhisheng Niu, Chunguang Liu, Peng Yang, Guowang Miao, Traffic-Aware Data and Signaling Resource Management for Green Cellular Networks, ICC 2014

Xiaolei Wang, Yanan Bao, Congshi Hu, Sheng Zhou, and Zhisheng Niu, Impact of Traffic Burstiness on Optimal Batching Policy for Energy-Efficient Video-on-Demand Services, ISCCSP 2014

Tingjun Chen, Sheng Zhou, Wei Chen, and Zhisheng Niu, Power Control Policies for a Wireless Link with Energy Harvesting Transmitter and Receiver, WiOpt 2014

Dongheon Lee, Sheng Zhou, Xiaofeng Zhong, Zhisheng Niu, Spatial Modeling of the Traffic Density in Cellular Networks, IEEE WIRELESS COMM. Feb. 2014

Zexi Yang, Zhisheng Niu Energy Saving in Cellular Networks by Dynamic RS-BS Association and BS Switching, IEEE Trans. Vehicular Tech, Nov. 2013

Sheng Zhou, Jie Gong, and Zhisheng Niu Sleep Control for Base Stations Powered by Heterogeneous Energy Sources, ICTC 2013

Xueying Guo, Sheng Zhou, Zhisheng Niu, P. R. Kumar Optimal Wake-up Mechanism for Single Base Station with Sleep Mode, ITC 2013

Zhiyuan Jiang, Sheng Zhou, and Zhisheng Niu Minimum Power Consumption of a Base Station with Large-scale Antenna Array, APCC 2013

Congshi Hu, Xu Zhang, Sheng Zhou, and Zhisheng Niu Utility Optimal Scheduling in Energy Cooperation Networks Powered by Renewable Energy, APCC 2013

Shan Zhang, Sheng Zhou, and Zhisheng Niu Joint Optimization of Frequency Allocation and User Association with Differentiated Service in Hyper-cellular Networks, APCC 2013

Dongxu Cao, Sheng Zhou, Zhisheng Niu Optimal combination of base station densities for energy-efficient two-tier heterogeneous cellular networks, IEEE Trans. Wireless Communications, Sept. 2013

Sheng Zhou, Zhisheng Niu, Shiro Tanabe, and Peng Yang CHORUS: Framework for Scalable Collaboration in Heterogeneous Networks with Cognitive Synergy, IEEE Wireless Communications, Aug. 2013

Jian Wu, Sheng Zhou, and Zhisheng Niu Traffic-aware base station sleeping control and power matching for energy-delay tradeoffs in green cellular networks , IEEE Trans. Wireless Communications, Aug. 2013

Dongxu Cao, Sheng Zhou, Zhisheng Niu Improving the Energy Efficiency of Two-tier Heterogeneous Cellular Networks through Partial Spectrum Reuse, IEEE Trans. Wireless Communications, Aug. 2013

Jie Gong, Sheng Zhou, and Zhisheng Niu Optimal Power Allocation for Energy Harvesting and Power Grid Coexisting Wireless Communication Systems, IEEE Trans. Communications, Jul. 2013

Tao Zhao, Pengkun Yang, Huimin Pan, Ruichen Deng, Sheng Zhou, Zhisheng Niu Software Defined Radio Implementation of Signaling Splitting in Hyper-Cellular Network, RSIF 2013

Hyeokin Seong, Xu Zhang, Sheng Zhou, Zhisheng Niu An Energy-Efficient Antenna Muting Scheme for 60GHz Wireless Networks, ICCC 2013