Jing Zhu, Zhengbin Li, Zhisheng Niu, A Modified TCP-NewReno in A LAN/WAN with A Lossy Link, Proc. APCC 1999